خاتمه عملیات رفتارسنجی ژئودتیک آنلاین سد دز

با توجه به نتایج بدست آمده از رفتارسنجی ژئودتیک آنلاین سد دز و تایید پایداری سد اندازه گیریهای آنلاین موقتاً متوقف گردید. در صورت وقوع سیلابهای وسیع رفتارسنجی مجددا شروع خواهد شد