ورود سیلاب به مخازن سدها و لزوم رفتارسنجی ژئودتیک

با توجه به ورود بیش از حد انتظار آب به مخازن سدها و ایجاد تغییر شکل ناگهانی در بدنه سدها ضرورت دارد در اولین فرصت ممکن اندازه گیریهای ژئودتیک انجام شود.