موقعیت

میدان گازی پارس جنوبی

تجهیزات مورد استفاده

لیزر اسکن سه بعدی ScanStation2
توتال استیشن دقیق TM30
توتال استیشن دقیق TM50

خروجی

مدل سه بعدي تاپسايد و جکت
شبيه سازي نصب تاپسايد بر روي جكت
طراحی اسپولهای رابط

خدمات اسکن لیزر سه بعدی سکوی فاز 13D پارس جنوبی

سکوهای گازی پارس جنوبی در دو بخش خشکی (Topside) و دریایی ( Jacket) ساخته و در موقعیت دریا برری هم نصب می شوند. به منظور بررسی امکان نصب  Topside  با وزن حدود ۲۵۰۰ تن بر روی Jacket  ضرروی است مدل سه بعدی هر دو بخش به صورت مجزا با استفاده از لیزر اسکن سه بعدی تهیه و شبیه سازی نصب بر روی نرم افزار مربوط صورت پذیرد. در این پروژه مدل سه بعدی Topside  و Jacket  با دقت  بهتر از ±۳  میلی متر تهیه و استراتژی نصب به همراه تعیین محل clash های احتمالی و قطعی بین اجزا دو سازه ارائه شده است. علاوه بر آن بر اساس شبیه سازی نصب، اسپولهای رابط بین Chock Valve ها و X-Mass Tree ها طراحی و عملیات ساخت در خشکی انجام شده است. با انجام عملیات لیزر اسکن، مدت زمان نصب سکو از ۴۵ روز به حدود ۷ روز کاهش یافته است. در این پروژه نقشه برداری ژئودتیک با لیزر اسکن سه بعدی تلفیق شده است.

اسکن سه بعدی تاپساید از ۳۳ ایستگاه مختلف انجام گردید. جهت افزایش دقت هندسی مدل و رسیدن به دقتهای مورد انتظار و تشکیل مدل سه بعدی دقیق، شبکه سه بعدی مختصاتی دقیق با ۹ ایستگاه اصلی در اطراف تاپساید ایجاد و با استفاده از دستگاه توتال استیشن TM30  تعیین موقعیت شدند. در این شبکه، موقعیت دقیق ۵۸ نقطه نشانه (۲۷  نقطه ماندگار و  31 نقطه کمکی) نصب شده برروی تاپساید اندازه گیری گردید و بدون این ایستگاهها رسیدن به دقتهای مورد نظر کارفرما امکان پذیر نبود.

عملیات لیزر اسکن سه بعدی جکت در دریا با نصب۲۶ (۱۲ نقطه ماندگار و ۱۴ نقطه کمکی)  نقطه نشانه برروی بخشهای مختلف آن و اندازه گیری موقعیت آنها بوسیله توتال استیشن دقیق تمام اتوماتیک TM30 با استقرار در ۱۴ ایستگاه اصلی انجام شد.

نصب سکوی فاز ۱۳D پارس جنوبی