موقعیت

استان ایلام شهرستان دره شهر

تجهیزات مورد استفاده

توتال استیشن TCA2003
ترازیاب دقیق اتوماتیک DNA03

خروجی

مشاهدات ژئودتیک سه بعدی شبکه های خارج و روی بدنه سد
مشاهدات ترازیابی دقیق منطقه و روی تاج سد
نتایج محاسبات سرشکنی شبکه های خارج و روی بدنه سد
مختصات سه بعدی پیلارها خارج سد و نقاط نشانه روی بدنه سد
مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی پیلارها و نقاط نشانه روی بدنه سد

خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد سیمره

سد بتنی دو قوسی سیمره با ارتفاع ۱۸۰ متر از پی و طول تاج ۲۰۲ متر برروی رودخانه سیمره  واقع در حد فاصل دو استان ایلام و لرستان و در ۱۰۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایلام و ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر احداث گردیده است.

شبکه های میکروژئودزی سد سیمره قبل از آبگیری سد طراحی و ایجاد گردیده اند. تاکنون مشاهدات شبکه های سه بعدی پیلارها در ۱۳ مرحله و شبکه روی بدنه سد، سرریز و پیمایش داخل گالریها درتراز هایی که نقاط نشانه نصب شده اند در ۱۱ مرحله انجام شده است. شبکه میکروژئودزی سد سیمره شامل شبکه های پیلارهای خارج سد، روی بدنه سد، تاج سد، سرریز و گالریهای  632.5 و ۶۹۰ می باشد.

شبکه میکروژئودزی سد سیمره به عنوان کامل ترین و دقیق ترین شبکه رفتارسنجی می باشد که با رعایت استانداردهای بین المللی طراحی و توسط مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق اجرا شده است.

  • شبکه سه بعدی پیلارهای مشاهداتی  

شبکه سه بعدی خارج سد شامل ۱۵ پیلار واقع در منطقه سد و ۴ پیلار واقع در ورودی گالری های ۶۳۲.۵ و ۶۹۰ و یک پیلار روی تاج سد می باشد. در این شبکه ۷۷ طول مایل، ۱۵۲ امتداد افقی و ۱۵۳ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن به روش مینیمم کنسترینت  (Minimum Constraint) انجام شده است.

  • شبکه سه بعدی روی بدنه سد           

شبکه سه بعدی روی بدنه سد شامل۳۰ نقطه نشانه می باشد که ۷ نقطه نشانه در تراز ۶۰۴متر ، ۷ نقطه نشانه در تراز ۶۲۳متر، ۳ نقطه نشانه در تراز۶۴۴متر و ۵ نقطه نشانه در تراز ۶۶۲ متر،۳ نقطه نشانه در تراز ۶۷۹ متر،۳نقطه نشانه در تراز ۷۰۲ متر و ۲ نقطه نشانه در تراز ۷۲۰ متر واقع شده اند. در این شبکه ۱۱۸ طول مایل، ۱۴۵ امتداد افقی و ۱۳۰  زاویه قائم ستفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن با ثابت در نظر گرفتن پیلارهای خارج سد به روش کلاسیک (Over  Constraint) انجام شده است.

  • شبکه سه بعدی روی تاج سد            

شبکه سه بعدی روی تاج سد  شامل۱۳ نقطه نشانه روی تاج سد می باشد. در این شبکه ۵۰ طول مایل، ۵۶ امتداد افقی و ۵۰ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن با ثابت در نظر گرفتن پیلارهای خارج سد به روش کلاسیک (Over  Constraint) انجام شده است.

  • شبکه سه بعدی روی سرریز             

شبکه سه بعدی روی سرریز شامل۱۳ نقطه نشانه روی سرریز می باشد. در این شبکه ۵۱ طول مایل، ۵۷ امتداد افقی و ۵۱ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن با ثابت در نظر گرفتن پیلارهای خارج سد به روش کلاسیک (Over  Constraint) انجام شده است.

  • شبکه پیمایش سه بعدی در گالری ۶۳۲.۵

شبکه پیمایش سه بعدی در گالری۶۳۲.۵ شامل ۲۱ نقطه پیمایش در دیواره بالا دست گالری ۶۳۲.۵ می باشد. در این شبکه ۲۴ طول مایل، ۴۸ امتداد افقی و ۴۴ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن با ثابت در نظر گرفتن پیلارهای خارج سد و ورودیهای  گالری به روش کلاسیک (Over  Constraint) انجام شده است.

  • شبکه پیمایش سه بعدی در گالری ۶۹۰            

شبکه پیمایش سه بعدی در گالری ۶۹۰ شامل ۲۹ نقطه پیمایش در دیواره بالا دست گالری ۶۹۰ می باشد. در این شبکه ۳۶ طول مایل، ۷۰ امتداد افقی و ۶۰ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن با ثابت در نظر گرفتن پیلارهای خارج سد و ورودیهای گالری به روش کلاسیک (Over  Constraint) انجام شده است.

  • شبکه ترازیابی منطقه، تاج سد و سرریز     

شبکه ترازیابی منطقه شامل ۸ نقطه ارتفاعی خارج سد و ۱۳ نقطه نشانه و یک پیلار روی تاج سد و ۱۰ نقطه نشانه روی سرریز می باشد و محاسبات سرشکنی آن به روش مینیمم کنسترینت (Minimum Constraint  ) انجام گردیده است.

  • شبکه ترازیابی گالری ۶۳۲.۵   

شبکه ترازیابی گالری ۶۳۲.۵  شامل ۲ پیلار در ورودیهای  گالری ،۹ نقطه ارتفاعی واقع در بخش میانی بدنه سد و ۹ نقطه ارتفاعی در گالریهای جناحین سد روی دیواره بالادست گالری  می باشد و محاسبات سرشکنی آن به روش کلاسیک (Over Constraint  ) انجام گردیده است.

  • شبکه ترازیابی گالری ۶۹۰    

شبکه ترازیابی گالری ۶۹۰ شامل ۲ پیلار در ورودیهای  گالری،۱۲ نقطه ارتفاعی واقع در بخش میانی بدنه سد و ۱۵ نقطه ارتفاعی در گالریهای جناحین روی دیواره بالادست گالری می باشد و محاسبات سرشکنی آن به روش کلاسیک (Over Constraint  ) انجام گردیده است.