خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد مسجد سلیمان

سد مسجد سلیمان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با ارتفاعی بالغ بر ۱۷۲ متر و طول تاج ۴۸۰ متر در ۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان مسجد سلیمان و ۲۴ کیلومتری پایین دست سد شهید عباسپور (کارون ۱ ) بر روی رودخانه کارون احداث گردیده است.