موقعیت

استان مازندران - جاده چالوس

تجهیزات مورد استفاده

توتال استیشن TCA2003
توتال استیشن TM30
ترازیاب دقیق DNA03

خروجی

مشاهدات

خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سدهای بالا و پایین سیاه بیشه

سد بالای سیاه بیشه از نوع سنگریزه ای با روکش بتنی با طول تاج ۴۳۸ متر و ارتفاع از پی  85 متر در استان مازندران و در فاصله۱۲۵کیلو متری شمال تهران و ۱۰ کیلومتری شمال تونل کندوان در نزدیکی روستای سیاه بیشه  بر روی رودخانه چالوس احداث گردیده است.

شبکه سه بعدی خارج این سد شامل ۱۸ پیلار واقع در منطقه سد می باشد و در این شبکه ۶۳ طول مایل، ۱۲۲ امتداد افقی و ۱۲۵ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن به روش مینیمم کنسترینت (Minimum  Constraint) انجام شده است.

شبکه سه بعدی روی بدنه سد و سرریز شامل ۷۲ نقطه نشانه روی بدنه سد و سرریز می باشد. در این شبکه ۲۴۸ طول مایل، ۲۶۳ امتداد افقی و ۲۴۹ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن با ثابت در نظر گرفتن پیلارهای خارج سد به روش کلاسیک (Over  Constraint) انجام شده است.

سد پایین سیاه بیشه از نوع سنگریزه ای با روکش بتنی با طول تاج ۳۳۰ متر و ارتفاع از پی ۱۰۴ متر در استان مازندران و در فاصله۱۲۵کیلو متری شمال تهران و ۱۵ کیلومتری شمال تونل کندوان در نزدیکی روستای سیاه بیشه  بر روی رودخانه چالوس احداث گردیده است.

شبکه سه بعدی خارج این سد شامل ۱۷ پیلار واقع در منطقه سد می باشد. در این شبکه ۶۴ طول شیب دار، ۱۲۶ امتداد افقی و ۱۲۸ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن به روش مینیمم کنسترینت (Minimum  Constraint) انجام شده است.

شبکه رفتار سنجی منطقه زمین لغزشی روستای سیاه بیشه  در استان مازندران و در فاصله۱۲۵کیلو متری شمال تهران و ۱۰ کیلومتری شمال تونل کندوان در روستای سیاه بیشه کنار رودخانه چالوس ایجاد گردیده است.

شبکه سه بعدی خارج سد شامل ۱۸ پیلار واقع در منطقه سد می باشد. در این شبکه ۶۳ طول مایل، ۱۲۲ امتداد افقی و ۱۲۵ زاویه قائم مورد استفاده قرار گرفته و محاسبات سرشکنی آن به روش مینیمم کنسترینت (Minimum  Constraint) انجام شده است.