موقعیت

استان خوزستان شهرستان دهدز

تجهیزات مورد استفاده

توتال استیشن دقیق اتوماتیک TM30
توتال استیشن دقیق اتوماتیک TCA2003
ترازیاب دقیق DNA03

خروجی

مشاهدات ژئودتیک شبکه های خارج و روی بدنه سد
مختصات سه بعدی پیلارها و نقاط نشانه روی بدنه سد
جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی پیلارها و نقاط نشانه روی بدنه سد

خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد کارون 4

سد کارون ۴ از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاعی بالغ بر ۲۳۰ متر از پی و طول تاج ۴۴۰ متر به عنوان اولین سد بر روی رودخانه کارون احداث گردیده است. رفتارسنجی ژئودتیک این سد به دلیل ارتفاع و طول تاج از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفتارسنجی ژئودتیک سد کارون ۴ تا سال ۱۳۹۴ توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس انجام گردیده و از سال ۱۳۹۵ به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق محول شده است. به منظور اطمینان از صحت نتایج ارائه شده در گزارش های مراحل قبل ( تهیه شده توسط شرکت مهاب قدس) شرکت ایستا سنج دقیق مکلف گردید تا نسبت به بازنگری طرح شبکه میکروژئودزی و محاسبات مجدد مشاهدات مراحل قبل، اقدام بعمل آورد. شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق در راستای بازنگری طرح شبکه ها با هدف حصول دقت های تعیین جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی، نسبت به ساخت و نصب ۴ عدد پیلار خارج سد، ترمیم یک عدد پیلار، استفاده از یک عدد پیلار موجود دیگر در منطقه سد و نصب ۱۴ عدد براکت در گالریها اقدام نمود.