موقعیت

استان خوزستان شهرستان دهدز

تجهیزات مورد استفاده

توتال استیشن دقیق اتوماتیک TM30
ترازیاب دقیق DNA03

خروجی

مشاهدات ژئودتیک
مختصات سه بعدی پیلارها و نقاط نشانه روی بدنه سد
جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی

خدمات میکروژئودزی و رفتار سنجی ژئودتیک سد کارون 3

    براساس برنامه زمانبندی مشاهدات ژئودتیک سد کارون ۳، مشاهدات مرحله سیزدهم در تیرماه سال ۱۳۹۵در تراز متوسط مخزن۸۴۴.۲۶ متر توسط شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق به انجام رسیده است. در این مرحله از مشاهدات تراز متوسط مخزن نسبت به دوره قبل (مهرماه ۱۳۹۴) حدود ۳۵.۱۷ متر افزایش داشته است. دراین مرحله نیز همانند مراحل قبل، مشاهدات میکروژئودزی به صورت تفکیک شده برای شبکه های پیلارهای مشاهداتی، بدنه سد، تاج، حوضچه آرامش، سرریز، پیمایش داخل گالریهای ۷۴۱، ۷۹۵ و۸۵۰ و ترازیابی انجام شده است.

     مشاهدات میکروژئودزی سد کارون ۳ با رعایت استانداردهای مربوطه و با استفاده از دقیق ترین تجهیزات اندازه گیری به انجام رسیده و دقت های مربوط به برآورد مختصات بیانگر قابلیت بسیار خوب شبکه ها در آشکار سازی جابجاییهای احتمالی   می باشد.

     با توجه به آبگیری سد در آبان ماه ۱۳۸۳ و لزوم اندازه گیری حرکات سد نسبت به زمان اولین آبگیری سد، حداکثر جابجاییهای حاصل از مشاهدات میکروژئودزی در تیر ماه ۱۳۹۵نسبت به زمان آبگیری(آبان ۱۳۸۳) و نیز مهرماه ۱۳۹۴ محاسبه گردیده اند.

بالادست سد کارون ۳
پایین دست سد کارون ۳