موقعیت

تهران کوی نصر

تجهیزات مورد استفاده

توتال استیشن TCA2003
ترازیاب دقیق DNA03
گیرنده های ماهواره ای دو فرکانسهخروجی

مشاهدات ژئودتیک شبکه خارج برج
مشاهدات ژئودتیک روی بدنه برج
محاسبات سرشکنی شبکه های خارج و روی بدنه برج
جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی پیلارها و نقاط نشانه روی بدنه برج

رفتار سنجی ژئودتیک و میکروژئودزی برج میلاد (از سال 1382 تا 1386)

رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از زمان شروع عملیات اجرایی ساخت برج آغاز و تا سال ۱۳۸۶ در ۸ مرحله مشاهدات مربوط به شبکه های میکروژئودزی انجام شده است. از سال ۱۳۸۶ به بعد مشاهدات ژئودتیک انجام نشده است.

پیلار خارج برج
اندازه گیری ماهواره ای GPS