موقعيت

میدان گازی پارس جنوبي

تجهيزات مورد استفاده

- ليزر اسكن ScanStation 2
- توتال استيشن TM30

خروجي

- مدل سه بعدي تاپسايد و جکت
- شبيه سازي نصب تاپسايد بر روي جكت
- طراحی اسپولهای رابط

ليزر اسكن سه بعدي تاپسايد و جكت سكوي فاز 14C پارس جنوبي

سکوهای گازی پارس جنوبی در دو بخش خشکی (Topside) و دریایی ( Jacket) ساخته و در موقعیت دریا برری هم نصب می شوند. به منظور بررسی امکان نصب Topside با وزن حدود ۲۵۰۰ تن بر روی Jacket ضرروی است مدل سه بعدی هر دو بخش به صورت مجزا با استفاده از لیزر اسکن سه بعدی تهیه و شبیه سازی نصب بر روی نرم افزار مربوط صورت پذیرد. در این پروژه مدل سه بعدی Topside و Jacket با دقت بهتر از ±۳ میلی متر تهیه و استراتژی نصب به همراه تعیین محل clash های احتمالی و قطعی بین اجزا دو سازه ارائه شده است. علاوه بر آن بر اساس شبیه سازی نصب، اسپولهای رابط بین Chock Valve ها و X-Mass Tree ها طراحی و عملیات ساخت در خشکی انجام شده است. با انجام عملیات لیزر اسکن، مدت زمان نصب سکو از ۴۵ روز به حدود ۷ روز کاهش یافته است. در این پروژه نقشه برداری ژئودتیک با لیزر اسکن سه بعدی تلفیق شده است.

نصب سکوی فاز ۱۴C پارس جنوبی
اسپولهای رابط