موقعیت

استان مرکزی

تجهیزات مورد استفاده

لیزر اسکن سه بعدی ScanStation 2
توتال استیشن TM30

خروجی ها

ابر نقاط، مدل سه بعدی و GIS سه بعدی

لیزر اسکن سه بعدی و تهیه GIS سه بعدی از ایستگاه های CGS