موقعیت پروژه

تهران

تجهیزات مورد استفاده

لیزر اسکنر سه بعدی ScanStation2
توتال استیشن

خروجی

ابر نقاط، مدل سه بعدی

لیزر اسکن سه بعدی پارکینگ P2 مجتمع ایران مال جهت تهیه نقشه ازبیلت

به منظور توسعه تاسیسات مکانیکی پارکینگ و همچنین کنترل احجام مدل سه بعدی پارکینگ P2 تهیه شده است